9294680464

Wydruki ¶rodków trwa³ych i kosztów dzia³alno¶ci do pliku CSV Dodana zosta³a nowa mo¿liwo¶æ zapisu danych do plików w formacie CSV, przechowywanych w rejestrach ewidencji ¶rodków trwa³ych oraz kosztów dzia³alno¶ci. ...

czytaj wiecej 17:08 , 23 wrzesieñ 2018

662-626-4485

Szanowny Kliencie, od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowi±zywaæ Rozporz±dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi±zku z przetwarzaniem danych osobowych i w ...

czytaj wiecej 17:53 Czwartek, 24 maj 2018

5127999065

Dokumenty sprzeda¿y Nowe listy pozycji na dokumentach sprzeda¿y Dodany zosta³ nowy rodzaj listy pozycji na dokumentach sprzeda¿y. Wybór nastêpuje w konfiguratorze dostêpnym w miejscu: moje konto -> konfiguracja ...

czytaj wiecej 08:19 Sobota, 14 kwiecieñ 2018

417-624-6896

W praktyce, przedsiêbiorcy bardzo czêsto koryguj± swoje zakupy. Powodem mo¿e byæ zwyk³a pomy³ka, zwrot niesprzedanego towaru lub trudne wcze¶niej do przewidzenia zdarzenia. Taki dokument ma wp³yw na stan magazynowy ...

czytaj wiecej 09:07 Pi±tek, 13 kwiecieñ 2018

lickerishly

Od ostatniej aktualizacji dodanych zosta³o sporo poprawek i nowych mo¿liwo¶ci. Poni¿ej przedstawiamy najwa¿niejsze. W konfiguratorze podmiotu: "moje konto -> Konfiguracja" dodany zosta³ nowy parametr umo¿liwiaj±cy dodanie w³asnej tre¶ci do ponaglenia do ...

czytaj wiecej 09:48 Pi±tek, 14 kwiecieñ 2017

5138837651

1 lipca 2016 r. wesz³y w ¿ycie nowe zasady kontroli podatkowej. S± to rewolucyjne zmiany dotycz±ce tworzenia i wysy³ania danych podatkowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK do organów kontroli ...

czytaj wiecej 19:12 Sobota, 25 luty 2017

(418) 521-1956

Ostatnio pojawi³o siê kilka nowych funkcjonalno¶ci w naszym systemie, o których nie pisali¶my. Poni¿ej umieszczamy listê wraz z krótkim opisem. mo¿liwo¶æ dodawania do zamówienia obok standardowego pola zamawiaj±cego dodatkowych informacji o ...

czytaj wiecej 19:37 Czwartek, 26 styczeñ 2017
pomoc techniczna +48 725 060 408
Kontakt email biuro@bizin.pl
FAQ: Pytania i odpowiedzi (888) 812-0053
formularz kontaktowy Zadaj nam pytanie
Copyright (717) 517-0444 wszystkie prawa zastrze¿one
Korzystanie z us³ugi oznacza akceptacjê Regulaminu
  Kursy NBP